fbpx

Tack! – Kiitos!

En månad har gått sedan valdagen.

Jag vill ännu en gång tacka alla som röstat på SFP och förstås alla som röstat på mig personligen. Likaså vill jag rikta ett stort tack till alla som hjälpt och stött mig under kampanjen – ingen nämnd och ingen glömd!

För SFP var kommunalvalet en fin seger – vi ökade med ett mandat (nu 19 av 35) och har därmed fortsättningsvis enkel majoritet i fullmäktige.

Fortsätt läsa ”Tack! – Kiitos!”

Sfp i Pargaspolitiken – en kort tillbakablick

Insändare i ÅU 8.5.2021

Då man följer den politiska debatten verkar det ibland som att få bra beslut skulle gjorts under fullmäktigeperioden som nu lider mot sitt slut. Det känns som att det är på sin plats med en kort tillbakablick innan det igen är dags att titta framåt. Fortsätt läsa ”Sfp i Pargaspolitiken – en kort tillbakablick”

Enkäten är avslutad och vinnarna är utlottade

De som svarat på enkäten anser att kommunens ekonomi och näringsliv hör till de viktigaste frågorna inför valet. Lokaltidningarna och sociala medier är de viktigaste kanalerna för att följa med politiken och sittande fullmäktige får vitsordet 6+.

Bland de svarande som lämnat sina kontaktuppgifter lottades ut tre deltaganden i ”Saken är biff – Pihviä ja politiikkaa” – grillstund med matbit och lättsamt politikprat. Vinnarna är Andreas Johansson, Nina Katainen och Siv Fagerlund (vinnarna har meddelats personligen).

En bättre framtid kräver förhandling och tillfälliga kompromisser

Insändare i ÅU 24.4.2021

Kreativt lärcenter bli ett unikt skolcenter som sticker ut nationellt. Under byggskedet kommer många verksamheter att påverkas. Innan och under byggskedet kommer undervisningsgrupper att flytta till tillfälliga utrymmen. Också tredje sektorn och speciellt idrotten kommer att behöva anpassa sin verksamhet till begränsade utrymmen tills det nya skolcentret med idrottshall står klart.

Samtidigt behöver förutsättningarna för vissa kritiska verksamheter garanteras. Studentskrivningarna hör till dessa verksamheter. Förslaget att studentskrivningarna under de kommande två åren – byggperioden –förverkligas i PIUG, skulle stort inskränka på idrottsföreningarnas verksamhet under den mest aktiva perioden.

Att detta väcker debatt är förståeligt.

Studentskrivningarna skall planeras i god tid, det är kravet från studentexamensnämnden och det är också rimligt med tanke på rektorer och lärare.

Den bästa lösningen på problemet skulle förstås vara om det går att hitta ett tillräckligt stort utrymme som uppfyller de krav som ställs på arrangerandet av studentskrivningarna beträffande teknik, övervakning, toaletter, m m.

Om detta utrymme inte finns ställs alternativet PIUG mot alternativet att genomföra studentskrivningarna i två skilda utrymmen.

Att dela upp skrivningarna på två utrymmen skulle kräva stora tilläggsresurser och är definitivt ingen optimal lösning – men det är det oaktat ett alternativ som måste vägas emot att stänga ner idrottsverksamheten i PIUG under tiden för studentskrivningarna.

I olika planerings- och arbetsgrupper för Kreativt lärcenter har man försökt ha en bred representation från alla användargrupper, dels för att få kännedom om behov och utmaningar som kommer att uppstå men också för att garantera en bra kommunikation och information tillbaka till användargrupperna.

En framtid med bättre verksamhetsförutsättningar för både bildning och tredje sektor hägrar två år bort. Vägen dit kommer ändå att kräva en vilja och förmåga att kompromissa hos alla parter.

Att nu slå fast för två år framöver att det är PIUG som är utrymmet för skrivningarna känns ändå som ett onödigt stelt beslut med oskälig inverkan på tredje sektorns verksamhetsmöjligheter.

 

Tomas Björkroth, ordförande för SFP:s kommunorganisation
Mikael Holmberg, stadsstyrelsens ordförande
Regina Koskinen, ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp

Svara och vinn: vad är viktigt för dig i Pargas?

Svara på enkäten och berätta vad du tycker att är viktigt i kommunalpolitiken i Pargas.

Bland alla som svarat lottas ut tre stycken deltaganden  i ”Saken är biff – Pihviä ja politiikkaa” – grillstund med matbit och lättsamt politikprat (inbjudan gäller för två personer och förverkligas som ett tillfälle  då koronaläget medger).

Du kommer till enkäten här: https://forms.office.com/r/r4ZKxKNcxz

Angående antal sökande till PSG

Dagens påstående på FB om att det skulle vara ”bara” 45 sökande till PSG är väl inte hela sanningen? Den uppskattning över sökandeantalet jag hört från gymnasiet är ca 60, vilket är i linje med tidigare år och årskullens storlek.

Att det bland 100 Pargaselever som söker sig till en andra stadiets utbildning finns en bredare spridning än att t ex välja ”antingen yrkis eller PSG” tänker jag avspeglar att ungdomar helt enkelt har och har möjlighet att förverkliga sina ambitioner på ett annat sätt än tidigare.

PSG har en egen profil bland gymnasier och kan erbjuda mycket som andra gymnasier inte kan: goda möjligheter till utbyte och olika projekt, PIF Akademi, temaveckor och ett brett utbud kurser, ett bra samarbete med det finska gymnasiet, högskolor och universitet för att inte tala om en trygg och familjär miljö.

Kursutbudet i PSG upplever jag att är anpassat till det som eleverna vill ha. En större skola (läs: fler elever) kan förstås ha ett större kursutbud men andra vägen svängt tycker jag att kursutbudet i PSG fyller sin funktion och ger så många som möjligt så mycket som möjligt.

PSG är en konkurrenskraftig skola som också ”vinner” sökande från andra skolor och kommuner på samma sätt som Pargas ”förlorar” elever till andra kommuner och skolor på andra stadiet.

Med det sagt vill jag ännu tillägga min åsikt om att ifall en ungdom är motiverad och har förutsättningar för t ex ett specialgymnasium tycker jag att hen absolut skall välja det. På samma sätt lockar PSG elever med sina styrkor.

Att någon väljer att studera i en annan skola än PSG kan väl inte heller automatiskt ses som ett ställningstagande mot PSG, utan att ungdomen upplever att det finns en annan skola som bättre motsvarar just hens målsättningar.

Men absolut behöver man tänka i termer av utveckling. Och det är uttryckligen vad jag tycker att Pargas gör i och med satsningen på Kreativt lärcenter.

Fokus på näringslivsutveckling i Pargas

Insändare i ÅU 15.3.2021

Ett välmående näringsliv hör till grundstenarna i en välmående stad.

Vi vill skilja på tre olika företeelser då man talar om näringslivsutveckling i Pargas:

För det första behöver vi beakta att vi har en betydande storindustri i Pargas. De arbetstillfällen industrin skapar direkt och indirekt har en enorm betydelse för staden. Service och underleveranser till industrin skapar verksamhetsförutsättningen för många mindre företag i Pargas.

För det andra har vi redan ett välmående, aktivt företagande med över 1 500 små- och medelstora företag i kommunen.

Den tredje biten är etablering av nya företag i Pargas, antingen genom företag som flyttar sin verksamhet till Pargas, eller genom att ett nytt företag grundas i staden.

Då man diskuterar utvecklandet av näringslivet verkar inläggen fokusera på etableringen av små och medelstorstora företag. Ofta tar man i debatten också fasta på det som inte fungerar, eller vad som specifikt inte upplevts fungera i det fall man använder som exempel.

Vi vill se en diskussion där man tar fasta på att utveckla det som redan fungerar. Vi vill också se att man i debatten skiljer på näringslivets och kommunens roller i helheten.

För industrin är fungerande förbindelser a och o. Just nu är det broarna över Rävsund och Hessund som är i fokus och där verkar kommunen både direkt och via landskapet för en snabb process. Likaså har vi vår ”egen” riksdagsledamot Sandra Bergqvist som har denna förbindelse högt upp på sin lista.

Det befintliga näringslivet behöver stödas i att göra marknadsföring och nätverkande. Här kan staden bidra med en stark representation i regionala organisationer och nätverk som till exempel Business Finland, Företagarna i Finland och Egentliga Finland, Pargas och branschvisa projekt. Likaså kan staden ha en positiv inverkan på dessa företags framgångsförutsättningar genom en långsiktig planläggning och konkreta projekt för att förbättra infrastrukturen, t ex Vapparvägens affärskvarter och Nagu gästhamn

Den tredje biten, nyetableringar, har två sidor.

Dels behövs företagsrådgivning som konkret hjälper företag att starta upp och komma igång: affärsplan, lokaler, startstöd, m m.

De företag som överväger att flytta till eller utvidga sin verksamhet, de behöver snabb, smidig service för att hitta tomt eller lokaler, lov och tillstånd.

Det behövs också mera resurser för aktiv marknadsföring av staden som en företagarvänlig ort som står färdig att ta emot och hjälpa de som vill komma hit.

Här har både tjänstemän och politiker en roll i att upprätthålla ett bra samarbete mellan olika avdelningar och beslutsorgan i staden. Tillstånd och byggande är förlagt till bygg- och miljönämnden, näringslivsutveckling generellt lyder direkt under stadsstyrelsen, informationsavdelningen har hand om marknadsföring o s v.

Samarbete, samverkan, dialog är viktig.

En god början är den företagsenkät som Pargas stad nyligen uppgjort för första gången. Den visar på en genuin vilja att utveckla samarbetet, staden och företagare emellan.

Tomas Björkroth, sfp
Gilla Granberg, sfp

Fungerande vardag i hela Pargas

Insändare PK 11.3.2021

Tom Simola ställde en dagsaktuell fråga inför kommunalvalet i PK (4.3): hur skall de nya beslutsfattarna tackla Pargas framtid? Frågan är något världsomfamnande men nog så intressant att titta lite närmare på.

För att stärka kommunen som helhet behöver vi ta fasta på styrkorna i de olika delarna. Pargas har många styrkor men de ser lite olika ut i de olika kommundelarna.

Gemensamt för hela kommunen är Skärgårdsvägen och en fungerande tvåspråkighet, vilket Simola också konstaterar.

Pilar
Vilken väg skall vi gå för att upprätthålla en bra gemenskap i hela kommunen?

Skärgårdsvägen gagnar alla kommuninvånare och därför är broarna över Rävsundet och Hessund viktiga för alla kommundelar. Fungerande förbindelser betjänar också deltidsboende och turister. För lokala industrin och näringslivet är Skärgårdsvägen en existensbetingelse.

Fungerande förbindelser är inte bara vägar, broar och färjor. Digitala förbindelser är lika viktiga för en fungerande vardag i kommunen. För de av oss som inte är så insatta i tekniken räcker det med att internet fungerar, men vi vet att det behövs någon som bygger ut nätet så att det når alla och kapaciteten räcker till. Det behöver staden fortsätta arbeta för, i hela kommunen.

Vi vet inte ännu hur vårdreformen påverkar tillgången till service inom social- och hälsovården i de olika kommundelarna. Kommunen behöver se till helheten, så den blir så bra som möjligt för alla kommundelar. Vi behöver också vara beredda att utveckla kollektivtrafiken så att den på bästa sätt betjänar t ex vård och utbildning.

I Pargas har vi en geografi som gör att vårt skolnät ser annorlunda ut än i de flesta andra kommuner; vi har förhållandevis fler och mindre skolor. Ändå är kostnaden för skolorna på nationell medelnivå och resultaten på toppnivå. Om du väljer boplats utgående från skola så har du en mångfald av alternativ att välja mellan.

Investeringen i kreativt lärcenter där de finska och svenska högstadierna och gymnasierna utnyttjar samma utrymmen sticker ut. Att också yrkesutbildaren Axxell blir en del av helheten gör centret unikt. Kreativt lärcenter gagnar – och skall vara tillgängligt från – alla kommundelar.

Invånarna i de olika kommundelarna skall behandlas jämlikt. Att det tar längre att ta sig t ex till lärcentret från Korpo än från Malmen kan vi inte göra så mycket åt men t ex kommunala avgifter skall vara desamma oberoende av var du är bosatt i kommunen.

Skärgårdens särdrag behöver uppmärksammas i strategin för hela staden. På samma sätt som Rävsunds bro betjänar alla som färdas längs Skärgårdsvägen skapar en gästhamn i skärgården välfärd för alla i kommunen.

”Om du talar om samarbete, blir du bra på att tala om samarbete. Om du gör saker tillsammans, blir du bra på att samarbeta”.

Samarbete bygger på trygghet och gemenskap. Trygghet bottnar i att man känner varandra och känner en gemenskap med varandra. Det kan man inte göra utan kommunikation, eller utan att göra saker tillsammans.

Beslut skall föregås av en möjlighet till dialog och delaktighet. Gjorda beslut skall följas upp och utvärderas. Mindre bra beslut skall kunna korrigeras, men också accepteras; man måste få göra fel en gång, men inte samma fel två gånger.

Det är viktigt att de olika delområdena får fortsätta utvecklas och använda sina styrkor, men också att det finns en dialog och att man värdesätter både det som är gemensamt och det som skiljer oss åt i de olika kommundelarna.

På så sätt kan vi skapa en fungerande vardag för oss alla, nu och i framtiden.

Tomas Björkroth, Regina Koskinen, Conny Granqvist
Kommunalvalskandidater, SFP, Pargas

Thank you for your upload