Skattesatser 2022 – taltur i fullmäktige 15.11

Bästa fullmäktige,

I Pargas står skatterna för över hälften av totala intäkterna till kommunen. Totalt är skatteintäkterna av storleksordningen 70 miljoner euro och utöver verksamhetsintäkterna och statsandelarna är det mot den intäkten kommunens utgifter skall balanseras.

I Pargas står vi nu ett spadtag ifrån kommunens största investering någonsin, samtidigt som alla kommuner i Finland (ja, förutom då en) står inför en helt annorlunda framtid. I Egentliga Finland vågar jag påstå att denhär framtiden dessutom är aningen mer oklar än i många andra landskap.

På grund av övergången till det nya välfärdsområdet binder vi med vårt beslut idag skatterna för två år framåt – lagen förbinder kommunerna till att hålla skattesatserna oförändrade år 2023.

För att försöka förutspå framtiden kan det vara bra att först titta bakåt.

I Pargas har delar av verksamheten haft en ansträngd ekonomi under 2021, av olika anledningar.

Om vi ser på uppföljningen av årets budget kan man konstatera att bildningens överskridning beror dels på lagförändringar beträffande småbarnspedagogikens avgifter och ändrade personalkrav, dels på kollektivtrafikens stora underskott som till stor del orsakats av coronapandemin.

Att hälsovården har överskridningar 2021 är säkert mer regel än undantag i de flesta kommuner och också i Pargas beror en stor del av denna överskridning av kostnader som orsakats av coronapandemin. Här är löftet från statligt håll att dessa kostnader ersätts kommunerna.

I Pargas har man inom hela social- och hälsovårdssektorn gjort åtgärder för att utveckla och strömlinjeforma verksamheten. Att sammanföra verksamheter och skapa synergier kan ses som en investering för en mer kostnadseffektiv verksamhet men minst lika mycket som en investering i servicenivån för kunden och ett möjliggörande av ett smidig överförande av verksamheten till det nya välfärdsområdet.

De överskridningar som vi nyss godkänt har beaktats i budgeteringen inför 2022.

Trots en viss ovisshet har vi i SFP en positiv framtidstro.

Kreativt lärcenter, i och för sig framtvingat av ett ökat underhållsbehov i tidigare skolbyggnader, är en satsning på framtiden. På finska talar man om vetovoima och pitovoima; dragningskraft och förmåga att hålla kvar. Kreativt lärcenter bidrar till båda ”krafterna”.

Detta år har också varit ett bra år beträffande byggandet av nya fastigheter i Pargas. Flera bostadsområden börjar nu vara på slutrakan att bli utbyggda och nya områden står klara att börja byggas.

I SFP tror vi att denna positiva trend kommer att hålla i sig. Flera fastigheter genererar både mer fastighetsskatt och i förlängningen också mer inkomstskatt.

Ytterligare kan vi konstatera både att skatterna ligger på nationell medelnivå, och i linje med grannkommunernas dito.

Samtidigt vill jag också passa på att konstatera att samarbetet både inom vår fullmäktigegrupp, liksom mellan partierna fungerat utomordentligt bra under det första halvåret av denna fullmäktigeperiod.

Och samarbete är något stort och starkt vi kan bygga vår framtid på!

Därför stöder vi i SFP beredningen, att gå vidare med en inkomstskattesats på 20,5% och likaså oförändrade fastighetsskattesatser för år 2022.

Tack.

SFP i välfärdsområdesvalet

Insändare i ÅU 16.10.2021

Som en följd av den gigantiska social- och hälsovårdsreformen förrättas det första välfärdsområdesvalet i Finlands historia söndagen den 23.1.2022. I Egentliga Finland väljs ett fullmäktige på 79 ledamöter som skall styra all social- och hälsovård för drygt 480 000 invånare i landskapet.

Tidigare i veckan gick SFP ut med nyheten om valförbund med Samlingspartiet i valet. För SFP:s del är målsättningen att valförbundet ska optimera antalet svenskspråkiga ledamöter som väljs in i fullmäktige. Med ett gott valresultat Har SFP också en god möjlighet att få en ack så viktig styrelsepost.

Det nya välfärdsområdet kommer att kritiskt granska verksamheten inom social- och hälsovårdsväsendet.

Slimmade processer, sammanslagningar och indragningar står för dörren. Det är då vi behöver våra ledamöter som bevakar våra särintressen, det svenska språket i synnerhet men också t ex skärgårdens utmanande geografi.

I alltför många reformer under de senaste årtiondena har svenskan glömts bort eller nedprioriterats. Därför har vi alla en viktig roll redan i detta skede med att informera och upplysa för att även i framtiden ha social- och hälsovård på svenska, Nära Dig.

Conny Granqvist, ordförande för SFP:s lokalavdelning i Pargas
Tomas Björkroth, ordförande för SFP:s kommunorganisation i Pargas

Tack! – Kiitos!

En månad har gått sedan valdagen.
 
Jag vill ännu en gång tacka alla som röstat på SFP och förstås alla som röstat på mig personligen. Likaså vill jag rikta ett stort tack till alla som hjälpt och stött mig under kampanjen – ingen nämnd och ingen glömd!
 
För SFP var kommunalvalet en fin seger – vi ökade med ett mandat (nu 19 av 35) och har därmed fortsättningsvis enkel majoritet i fullmäktige.
SFP:s fullmäktigegrupp konstituerade sig genast efter valet och jag fick det stora förtroendet att bli vald till gruppens ordförande. På samma möte föreslog gruppen att föreslå Sandra Bergqvist till ordförande för stadsfullmäktige och Gunilla ”Gilla” Granberg till ordförande för stadsstyrelsen. Fullmäktige utser dessa på sitt möte den 10.8.
 
Nu pågår fördelandet av alla förtroendeplatser. Mer om det intressanta pusslandet då arbetet blir klart till fullmäktigemötet i augusti.
 
För mig har den senaste månaden också varit en välkommen och behövlig paus från sociala medier. Då valet sköts fram blev kampanjen dubbelt längre än planerat och den ständiga närvaron på sociala medier var överraskande utmattande.
 
Den gångna månaden har varit fylld av uppiggande möten med människor ”in real life” och ganska mycket annat än politik.
 
Även om sommaren just nu visar sina bästa sidor är med stor iver jag väntar på den politiska hösten och arbetet för en fungerande vardag och en hållbar framtid i Pargas.
 
Jag vill också leva upp till mitt vallöfte om dialog och bättre kommunikation. Du är välkommen att vara i kontakt med frågor och synpunkter. Följ gärna min politikersida för regelbunden uppdatering av politik från en pargashorisont.
 
Ha en skön fortsättning på sommaren, allihopa!

Fungerande vardag – hållbar framtid

Jag vill arbeta för ett fungerande Pargas! För mig innebär en fungerande kommun god service för oss som redan bor här, att staden utvecklas och välkomnar inflyttning.

Att ro iland social- och hälsovårdsreformen så att vi alla får den service vi behöver, då vi behöver den, kommer att vara en av de viktigaste uppgifterna under den kommande fullmäktigeperioden.

Kreativt lärcenter kommer att bli en helt unik helhet med åtminstone fem skolor i samma fastighet. Ett mångsidigt utbildningsutbud betjänar hela kommunen och lockar till inflyttning. I Pargas har vi den bästa skolan!

Skärgårdsvägen är en livsnerv som sammanlänkar hela kommunen. Vägar, broar och digitala förbindelser är oumbärliga för en fungerande vardag, liksom för industrin och näringslivet.

Mitt vallöfte: bättre kommunikation!

Kommunikationen behöver utvecklas också i beslutsfattandet. Det skall finnas en dialog innan och en uppföljning efter ett beslut.

Jag vill arbeta för att det i Pargas finns en helhetssyn på hur gjorda beslut sammanlagt påverkar vår närmiljö. Samtidigt utmanar jag oss alla att göra miljöaspekten till en del av våra små och stora beslut i vardagen.

#18 Tomas Björkroth, SFP Pargas

Sfp i Pargaspolitiken – en kort tillbakablick

Insändare i ÅU 8.5.2021

Då man följer den politiska debatten verkar det ibland som att få bra beslut skulle gjorts under fullmäktigeperioden som nu lider mot sitt slut. Det känns som att det är på sin plats med en kort tillbakablick innan det igen är dags att titta framåt.

I början av fullmäktigeperioden godkände Pargas en ny strategi: Kreativ skärgård. En kommun skall ha en strategi och den ligger till grund för utvecklingsarbetet. Till strategin kopplar en handlingsplan där de konkreta åtgärderna finns samlade.

Strategin och handlingsplanen skall i sin tur koppla till ekonomin. Denna helhet utgör en bra mall och grund för att bygga vidare på under den kommande fullmäktigeperioden.

Vapparvägens affärskvarter har sett dagens ljus och betjänar både kommuninvånare och besökare oberoende av om de kommer med bil, båt, på cykel eller till fots.

Det finns ett beslut om det nya skolcentret som kommer att bli ett unikt kreativt lärcenter. Vi ser det som ett löfte om att det i Pargas kommer att finnas möjlighet för mer utbildning på andra stadiet än befolkningsunderlaget statistiskt sett skulle ge upphov till.

Tredje sektorn får en till idrottshall i anslutning till skolcentret. Också Houtskär får en ny skola. Nagu har fått en ny och en förnyad gästhamn.

Med statlig finansiering och i samarbete med det lokala telefonbolaget har staden byggt ut fiberkabelnätet i stora delar av kommunen – en jättesatsning på en infrastruktur som inte kunde ha kommit lägligare med tanke på hur distansarbetet mångdubblats under det gångna året.

Det har gjorts också många små men för den enskilda kommuninvånaren desto viktigare beslut: stödet till lägerskolorna finns kvar, Sundstranden och Centralparken har piffats upp, i Nagu och på Iniö har skolor och daghem fått ett lyft, i Korpo har stabshuset renoverats, för att nämna några exempel.

Vårdreformen har varit på kommande … ja, länge. I jämförelse med många andra kommuner i landskapet har Pargas förberett sig för den omvälvande reformen, om och då den förverkligas. Staden har inte legat på lagrarna i osäkerheten – tvärtom har staden aktivt sett till att verksamheten passar in i den nya modellen och genom köpet av mentalvårdsenheten säkrat att det finns utrymmen för en fungerande social- och hälsovård under samma tak.

Visst har det under perioden säkert funnits ärenden som kunde ha skötts annorlunda. En del beslut är man tvungen att leva med, andra kan ändras och till en del kan det vara frågan om att göra om, göra mer eller göra bättre.

Ändå känns det som att det inte är en dålig grund att stå på, såhär inför kommunalvalet.

Tomas Björkroth och Regina Koskinen
Kommunalvalskandidater, SFP Pargas

Enkäten är avslutad och vinnarna är utlottade

De som svarat på enkäten anser att kommunens ekonomi och näringsliv hör till de viktigaste frågorna inför valet. Lokaltidningarna och sociala medier är de viktigaste kanalerna för att följa med politiken och sittande fullmäktige får vitsordet 6+.

Bland de svarande som lämnat sina kontaktuppgifter lottades ut tre deltaganden i ”Saken är biff – Pihviä ja politiikkaa” – grillstund med matbit och lättsamt politikprat. Vinnarna är Andreas Johansson, Nina Katainen och Siv Fagerlund (vinnarna har meddelats personligen).

En bättre framtid kräver förhandling och tillfälliga kompromisser

Insändare i ÅU 24.4.2021

Kreativt lärcenter bli ett unikt skolcenter som sticker ut nationellt. Under byggskedet kommer många verksamheter att påverkas. Innan och under byggskedet kommer undervisningsgrupper att flytta till tillfälliga utrymmen. Också tredje sektorn och speciellt idrotten kommer att behöva anpassa sin verksamhet till begränsade utrymmen tills det nya skolcentret med idrottshall står klart.

Samtidigt behöver förutsättningarna för vissa kritiska verksamheter garanteras. Studentskrivningarna hör till dessa verksamheter. Förslaget att studentskrivningarna under de kommande två åren – byggperioden –förverkligas i PIUG, skulle stort inskränka på idrottsföreningarnas verksamhet under den mest aktiva perioden.

Att detta väcker debatt är förståeligt.

Studentskrivningarna skall planeras i god tid, det är kravet från studentexamensnämnden och det är också rimligt med tanke på rektorer och lärare.

Den bästa lösningen på problemet skulle förstås vara om det går att hitta ett tillräckligt stort utrymme som uppfyller de krav som ställs på arrangerandet av studentskrivningarna beträffande teknik, övervakning, toaletter, m m.

Om detta utrymme inte finns ställs alternativet PIUG mot alternativet att genomföra studentskrivningarna i två skilda utrymmen.

Att dela upp skrivningarna på två utrymmen skulle kräva stora tilläggsresurser och är definitivt ingen optimal lösning – men det är det oaktat ett alternativ som måste vägas emot att stänga ner idrottsverksamheten i PIUG under tiden för studentskrivningarna.

I olika planerings- och arbetsgrupper för Kreativt lärcenter har man försökt ha en bred representation från alla användargrupper, dels för att få kännedom om behov och utmaningar som kommer att uppstå men också för att garantera en bra kommunikation och information tillbaka till användargrupperna.

En framtid med bättre verksamhetsförutsättningar för både bildning och tredje sektor hägrar två år bort. Vägen dit kommer ändå att kräva en vilja och förmåga att kompromissa hos alla parter.

Att nu slå fast för två år framöver att det är PIUG som är utrymmet för skrivningarna känns ändå som ett onödigt stelt beslut med oskälig inverkan på tredje sektorns verksamhetsmöjligheter.

 

Tomas Björkroth, ordförande för SFP:s kommunorganisation
Mikael Holmberg, stadsstyrelsens ordförande
Regina Koskinen, ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp

Svara och vinn: vad är viktigt för dig i Pargas?

Svara på enkäten och berätta vad du tycker att är viktigt i kommunalpolitiken i Pargas.

Bland alla som svarat lottas ut tre stycken deltaganden  i ”Saken är biff – Pihviä ja politiikkaa” – grillstund med matbit och lättsamt politikprat (inbjudan gäller för två personer och förverkligas som ett tillfälle  då koronaläget medger).

Du kommer till enkäten här: https://forms.office.com/r/r4ZKxKNcxz

Fungerande vardag i hela Pargas

Insändare PK 11.3.2021

Tom Simola ställde en dagsaktuell fråga inför kommunalvalet i PK (4.3): hur skall de nya beslutsfattarna tackla Pargas framtid? Frågan är något världsomfamnande men nog så intressant att titta lite närmare på.

För att stärka kommunen som helhet behöver vi ta fasta på styrkorna i de olika delarna. Pargas har många styrkor men de ser lite olika ut i de olika kommundelarna.

Gemensamt för hela kommunen är Skärgårdsvägen och en fungerande tvåspråkighet, vilket Simola också konstaterar.

Pilar
Vilken väg skall vi gå för att upprätthålla en bra gemenskap i hela kommunen?

Skärgårdsvägen gagnar alla kommuninvånare och därför är broarna över Rävsundet och Hessund viktiga för alla kommundelar. Fungerande förbindelser betjänar också deltidsboende och turister. För lokala industrin och näringslivet är Skärgårdsvägen en existensbetingelse.

Fungerande förbindelser är inte bara vägar, broar och färjor. Digitala förbindelser är lika viktiga för en fungerande vardag i kommunen. För de av oss som inte är så insatta i tekniken räcker det med att internet fungerar, men vi vet att det behövs någon som bygger ut nätet så att det når alla och kapaciteten räcker till. Det behöver staden fortsätta arbeta för, i hela kommunen.

Vi vet inte ännu hur vårdreformen påverkar tillgången till service inom social- och hälsovården i de olika kommundelarna. Kommunen behöver se till helheten, så den blir så bra som möjligt för alla kommundelar. Vi behöver också vara beredda att utveckla kollektivtrafiken så att den på bästa sätt betjänar t ex vård och utbildning.

I Pargas har vi en geografi som gör att vårt skolnät ser annorlunda ut än i de flesta andra kommuner; vi har förhållandevis fler och mindre skolor. Ändå är kostnaden för skolorna på nationell medelnivå och resultaten på toppnivå. Om du väljer boplats utgående från skola så har du en mångfald av alternativ att välja mellan.

Investeringen i kreativt lärcenter där de finska och svenska högstadierna och gymnasierna utnyttjar samma utrymmen sticker ut. Att också yrkesutbildaren Axxell blir en del av helheten gör centret unikt. Kreativt lärcenter gagnar – och skall vara tillgängligt från – alla kommundelar.

Invånarna i de olika kommundelarna skall behandlas jämlikt. Att det tar längre att ta sig t ex till lärcentret från Korpo än från Malmen kan vi inte göra så mycket åt men t ex kommunala avgifter skall vara desamma oberoende av var du är bosatt i kommunen.

Skärgårdens särdrag behöver uppmärksammas i strategin för hela staden. På samma sätt som Rävsunds bro betjänar alla som färdas längs Skärgårdsvägen skapar en gästhamn i skärgården välfärd för alla i kommunen.

”Om du talar om samarbete, blir du bra på att tala om samarbete. Om du gör saker tillsammans, blir du bra på att samarbeta”.

Samarbete bygger på trygghet och gemenskap. Trygghet bottnar i att man känner varandra och känner en gemenskap med varandra. Det kan man inte göra utan kommunikation, eller utan att göra saker tillsammans.

Beslut skall föregås av en möjlighet till dialog och delaktighet. Gjorda beslut skall följas upp och utvärderas. Mindre bra beslut skall kunna korrigeras, men också accepteras; man måste få göra fel en gång, men inte samma fel två gånger.

Det är viktigt att de olika delområdena får fortsätta utvecklas och använda sina styrkor, men också att det finns en dialog och att man värdesätter både det som är gemensamt och det som skiljer oss åt i de olika kommundelarna.

På så sätt kan vi skapa en fungerande vardag för oss alla, nu och i framtiden.

Tomas Björkroth, Regina Koskinen, Conny Granqvist
Kommunalvalskandidater, SFP, Pargas