fbpx

Skärgårdspolitik anno 2022

Skärgårdsdelegationen har en skärgårdspolitisk turné på gång och på onsdag stod Pargas i turen. Målsättningen är att få åsikter om uppdaterandet av den s k Skärgårdslagen (Lagen om främjande av skärgårdens utveckling) från 1981.

Uppdaterandet av lagen är inte listad i nuvarande regeringsprogram men förberedelserna börjar med målsättningen att arbetet konkretiseras under nästa regeringsperiod. Fortsätt läsa ”Skärgårdspolitik anno 2022”

Landskapsbarometer 2022 och utbildning

Idag på morgonen hade jag förmånen att lyssna till kloka ord av visa talare som diskuterade näringslivsutveckling och tillgången till arbetskraft i Egentliga Finland utgående från Landskapsbarometern 2022.

—-

I Egentliga Finland upplever 39% av företagen att det är svårt eller mycket svårt att hitta kunnig arbetskraft.

Som möjliga lösningar på arbetskraftsbristen förde företagen fram behovet av en helhetsreform av socialskyddet, utbildning och underlättandet av arbetskraftens rörlighet. Fortsätt läsa ”Landskapsbarometer 2022 och utbildning”

Fokus på näringslivsutveckling i Pargas

Insändare i ÅU 15.3.2021

Ett välmående näringsliv hör till grundstenarna i en välmående stad.

Vi vill skilja på tre olika företeelser då man talar om näringslivsutveckling i Pargas:

För det första behöver vi beakta att vi har en betydande storindustri i Pargas. De arbetstillfällen industrin skapar direkt och indirekt har en enorm betydelse för staden. Service och underleveranser till industrin skapar verksamhetsförutsättningen för många mindre företag i Pargas.

För det andra har vi redan ett välmående, aktivt företagande med över 1 500 små- och medelstora företag i kommunen.

Den tredje biten är etablering av nya företag i Pargas, antingen genom företag som flyttar sin verksamhet till Pargas, eller genom att ett nytt företag grundas i staden.

Då man diskuterar utvecklandet av näringslivet verkar inläggen fokusera på etableringen av små och medelstorstora företag. Ofta tar man i debatten också fasta på det som inte fungerar, eller vad som specifikt inte upplevts fungera i det fall man använder som exempel.

Vi vill se en diskussion där man tar fasta på att utveckla det som redan fungerar. Vi vill också se att man i debatten skiljer på näringslivets och kommunens roller i helheten.

För industrin är fungerande förbindelser a och o. Just nu är det broarna över Rävsund och Hessund som är i fokus och där verkar kommunen både direkt och via landskapet för en snabb process. Likaså har vi vår ”egen” riksdagsledamot Sandra Bergqvist som har denna förbindelse högt upp på sin lista.

Det befintliga näringslivet behöver stödas i att göra marknadsföring och nätverkande. Här kan staden bidra med en stark representation i regionala organisationer och nätverk som till exempel Business Finland, Företagarna i Finland och Egentliga Finland, Pargas och branschvisa projekt. Likaså kan staden ha en positiv inverkan på dessa företags framgångsförutsättningar genom en långsiktig planläggning och konkreta projekt för att förbättra infrastrukturen, t ex Vapparvägens affärskvarter och Nagu gästhamn

Den tredje biten, nyetableringar, har två sidor.

Dels behövs företagsrådgivning som konkret hjälper företag att starta upp och komma igång: affärsplan, lokaler, startstöd, m m.

De företag som överväger att flytta till eller utvidga sin verksamhet, de behöver snabb, smidig service för att hitta tomt eller lokaler, lov och tillstånd.

Det behövs också mera resurser för aktiv marknadsföring av staden som en företagarvänlig ort som står färdig att ta emot och hjälpa de som vill komma hit.

Här har både tjänstemän och politiker en roll i att upprätthålla ett bra samarbete mellan olika avdelningar och beslutsorgan i staden. Tillstånd och byggande är förlagt till bygg- och miljönämnden, näringslivsutveckling generellt lyder direkt under stadsstyrelsen, informationsavdelningen har hand om marknadsföring o s v.

Samarbete, samverkan, dialog är viktig.

En god början är den företagsenkät som Pargas stad nyligen uppgjort för första gången. Den visar på en genuin vilja att utveckla samarbetet, staden och företagare emellan.

Tomas Björkroth, sfp
Gilla Granberg, sfp

Thank you for your upload