Bemötande till insändare ”En klar signal!”

Nu blandar Carita Henriksson, medvetet eller av okunskap, tyvärr ihop två helt olika frågor i sin kritik mot stadsstyrelsen (ÅU 19.1.22)

På sitt möte den 17.1 gav stadsstyrelsen grönt ljus för en renovering i välfärdscentrets fastighet, till vilket stadsfullmäktige (7.12.21) beviljat ett anslag på 800 000 eur. Fullmäktige godkände beslutet med en kläm om en helhetsbedömning av användande av stadens utrymmen och att stadsstyrelsen ännu skulle se över tidpunkten för investeringen med beaktande av social- och hälsovårdens övergång till välfärdsområdet från den 1.1.2023.

Renoveringen och omdisponering av utrymmen i välfärdscentret utökar uttryckligen möjligheten till patient- och kundmottagning inom de områden där behovet är störst: diabetesrådgivning, munhygien och ergoterapi.

I diskussionen var stadsstyrelsens slutsats att om investeringen inte görs nu, kommer det med stor sannolikhet inte att finnas tillräckliga utrymmen för patientverksamhet under många år framöver.

Att förverkliga renoveringen nu är helt i linje med det som varit social- och hälsovårdsavdelningens och stadens röda tråd: a) att utveckla verksamheten så att den som helhet är så bra som möjligt och b) i linje med de nationella riktlinjerna för verksamheten i social- och hälsovårdscentralerna.

Stadsstyrelsens beslut stärker utvecklandet av vårdkedjorna vilket skapar bättre service för alla kommuninvånare.

Gilla Granberg, stadsstyrelsens ordförande, SFP
Tomas Björkroth, stadsfullmäktiges I viceordförande, SFP

Gott Nytt politiskt År 2022!

2021 sjunger på sista versen. Tidningarna fylls av genomgångar – vilka var de största, mest populära nyheterna, vilka var de synligaste personerna, vad berörde oss mest under det gångna året? Från en politisk pargashorisont är det lätt att hitta tre ”rubriker” då vi om en stund övergår till att skriva 2022: kommunalvalet blev långt och utdraget, det nya fullmäktige har skapat en utmärkt grund för samarbete samtidigt som vi står inför stora frågor under det kommande året.

Kommunalvalet 2021

Jag tror att alla vi som ställde upp i kommunalvalet 2021 kommer ihåg lördagen den 6.3 – då kom det officiella beslutet att valet skjuts fram från 18.4 till 13.6.

Inom partiet, kretsen och lokalavdelningarna hade planeringen inför kommunalvalet börjat redan sommaren 2020. Valprogrammet, kampanjplanen, de enskilda kandidaternas kampanjer hade just kört igång … och så ändrar allting. Just som vi alla tänkte att det var bara slutspurten kvar innan valdagen (18.4) kändes det som att vi var tillbaka i ruta 1.

Någonstans hittade SFP-gruppen ny geist och vi gjorde ett strålande val, alla på sitt sätt – men också alla tillsammans. Den 13.6 var kampanjerna gjorda och rösterna givna och hela SFP-gruppen samlades på valvaka på The Barn. SFP hade säkrat sin enkla majoritet i fullmäktige och dessutom ökat antalet mandat till 19 av 35. Skål för det!

Sommaren 2021 var varm och fin – och fylld av ”pysslande”. Intressekarteringar, sonderingar med övriga grupper, oräkneliga, oändliga telefonsamtal, timmar av möten för att fördela flera hundra förtroendeplatser i sektioner, nämnder och andra förtroendeorgan.

Det nya fullmäktiges första fullmäktigemöte kommer att gå till historien som ett av de snabbaste och utan en enda omröstning. Efter att Christer Friis i egenskap av äldsta fullmäktigeledamot öppnat mötet, klubbade Sandra Bergqvist igenom 35 paragrafer – där de flesta gällde personval – på 47 minuter.

Grogrund för samarbete 2022

Det var inte bara av en händelse det första fullmäktigemötet gick så smidigt. Det låg timmar av förberedelser och förhandlingar inom och mellan partierna till grund för mötet, ett arbete som har gett utdelning också efteråt. Den fungerande dialogen mellan partierna, mellan gruppordförande och mellan de enskilda fullmäktigeledamöterna syns i beslutsfattandet på många plan och i alla organ.

Det goda samarbetet kommer att behövas också under 2022. Redan förra fullmäktige gjorde beslut om Kreativt lärcenter – stadens största enskilda satsning någonsin – men det är nuvarande fullmäktige som skall se till att skolcentret blir det tilltänkta dragplåstret och att ekonomin håller.

Samtidigt överförs social- och hälsovården från kommunens, till det kommande välfärdsområdets ansvar. En omvälvande förändring i den offentliga strukturen vars förberedelser i vårt landskap är oacceptabelt mycket försenade.

Covid-19 bromsade också processen med uppdaterandet av stadens strategi. Nu kommer det arbetet att göras parallellt med planerandet av den organisationsförändring Pargas stad behöver göra inför 2023. Organisationen finns till för att förverkliga strategins målsättningar och därför är det inte ett optimalt läge att inte ha en klar plan vad som skall göras då man planerar vem som skall göra det…

År 2022 kommer också att komma med nya kniviga frågor som skall lösas; vi har en skolnätsutredning som behöver ses igenom och vars förslag och möjligheter fullmäktige behöver ta ställning till. Vi har ett beslut om byggande av en multifunktionell idrottshall där önskemål och kostnader inte drar jämnt. Som alltid kvarstår samma grundfrågor i de beslut som gäller utvecklandet av staden: hur skall pengarna räcka till, hur skall vi prioritera?

Med dessa reflektioner vill jag tacka alla för ett gott samarbetet 2021 och ser fram emot fortsatta inspirerande politiska diskussioner 2022!

Gott Nytt År!

Gruppanförande i stadsfullmäktige 7.12.2021

Ärade ordförande, bästa fullmäktige,

Budgetboken vi skall behandla idag börjar med en omvärldsanalys.

Det går relativt bra i Finland just nu och på många sätt återspeglar landets utveckling också utvecklingen i Pargas:

Arbetslöshetsgraden är liten och på sjunkande, skuldbördan är stor och på ökande. Fortsätt läsa ”Gruppanförande i stadsfullmäktige 7.12.2021”

Skattesatser 2022 – taltur i fullmäktige 15.11

Bästa fullmäktige,

I Pargas står skatterna för över hälften av totala intäkterna till kommunen. Totalt är skatteintäkterna av storleksordningen 70 miljoner euro och utöver verksamhetsintäkterna och statsandelarna är det mot den intäkten kommunens utgifter skall balanseras.

I Pargas står vi nu ett spadtag ifrån kommunens största investering någonsin, samtidigt som alla kommuner i Finland (ja, förutom då en) står inför en helt annorlunda framtid. I Egentliga Finland vågar jag påstå att denhär framtiden dessutom är aningen mer oklar än i många andra landskap. Fortsätt läsa ”Skattesatser 2022 – taltur i fullmäktige 15.11”

SFP i välfärdsområdesvalet

Insändare i ÅU 16.10.2021

Som en följd av den gigantiska social- och hälsovårdsreformen förrättas det första välfärdsområdesvalet i Finlands historia söndagen den 23.1.2022. I Egentliga Finland väljs ett fullmäktige på 79 ledamöter som skall styra all social- och hälsovård för drygt 480 000 invånare i landskapet.

Tidigare i veckan gick SFP ut med nyheten om valförbund med Samlingspartiet i valet. För SFP:s del är målsättningen att valförbundet ska optimera antalet svenskspråkiga ledamöter som väljs in i fullmäktige. Med ett gott valresultat Har SFP också en god möjlighet att få en ack så viktig styrelsepost. Fortsätt läsa ”SFP i välfärdsområdesvalet”

Tack! – Kiitos!

En månad har gått sedan valdagen.
 
Jag vill ännu en gång tacka alla som röstat på SFP och förstås alla som röstat på mig personligen. Likaså vill jag rikta ett stort tack till alla som hjälpt och stött mig under kampanjen – ingen nämnd och ingen glömd!
 
För SFP var kommunalvalet en fin seger – vi ökade med ett mandat (nu 19 av 35) och har därmed fortsättningsvis enkel majoritet i fullmäktige.
SFP:s fullmäktigegrupp konstituerade sig genast efter valet och jag fick det stora förtroendet att bli vald till gruppens ordförande. På samma möte föreslog gruppen att föreslå Sandra Bergqvist till ordförande för stadsfullmäktige och Gunilla ”Gilla” Granberg till ordförande för stadsstyrelsen. Fullmäktige utser dessa på sitt möte den 10.8.
 

Fortsätt läsa ”Tack! – Kiitos!”

Sfp i Pargaspolitiken – en kort tillbakablick

Insändare i ÅU 8.5.2021

Då man följer den politiska debatten verkar det ibland som att få bra beslut skulle gjorts under fullmäktigeperioden som nu lider mot sitt slut. Det känns som att det är på sin plats med en kort tillbakablick innan det igen är dags att titta framåt. Fortsätt läsa ”Sfp i Pargaspolitiken – en kort tillbakablick”

Enkäten är avslutad och vinnarna är utlottade

De som svarat på enkäten anser att kommunens ekonomi och näringsliv hör till de viktigaste frågorna inför valet. Lokaltidningarna och sociala medier är de viktigaste kanalerna för att följa med politiken och sittande fullmäktige får vitsordet 6+.

Bland de svarande som lämnat sina kontaktuppgifter lottades ut tre deltaganden i ”Saken är biff – Pihviä ja politiikkaa” – grillstund med matbit och lättsamt politikprat. Vinnarna är Andreas Johansson, Nina Katainen och Siv Fagerlund (vinnarna har meddelats personligen).