fbpx

Pargas stads klimat- och miljöprogram

Kolumn Bakom paragraferna i PK 16.2

Pargas stads klimat- och miljöprogram kommer till fullmäktige för godkännande exakt ett år efter att stadsstyrelsen utnämnde en arbetsgrupp för att ta fram programmet.

Vad har hänt på vägen och vad händer nu?

Under våren (2022) genomfördes en invånarenkät för att kunna indela och prioritera olika intressegruppers perspektiv på klimat- och miljöarbetet. I augusti hölls en workshop för företag, föreningar och stadsfullmäktige. Under hösten hördes olika intresseorganisationer och stadens olika avdelningar fick ge sin input.

Stadens klimat- och miljöprogram består av två delar: själva programmet och en åtgärdsplan.

Programtexten beskriver problematiken, förklarar frågeställningarna och definierar målnivån. Var är vi och vart vill vi komma? Programmet har en stark koppling till stadens strategi.

I invånarenkäten, liksom i de flesta diskussioner lyftes Skärgårdshavet och skärgården upp som det man är allra mest mån om i staden. Också i programmet har Skärgårdshavet fått en egen rubrik och en egen målsättning: tillståndet i de närliggande vattenområdena skall vara gott.

Beträffande klimatåtgärder är programmets målsättning densamma som den nationella: staden skall uppnå en koldioxidneutralitet senast år 2035. Programmets tredje målsättning är att bekämpa förlusten av biologisk mångfald.

I en bilaga listas förslag till vad som skall göras för att programmets målsättningar skall uppnås, vem som ansvarar för utförandet och tidsramen samt de beräknade kostnaderna för respektive åtgärd.

Åtgärdsplanen är ett dokument som uppdateras årligen. I sista hand är det stadsfullmäktige som i samband med budgetbehandlingen besluter om vilka åtgärder som förverkligas.

I åtgärdsplanen listas alltså de olika avdelningarnas åtgärder som en del av klimat- och miljöprogrammet; utvecklande av kollektivtrafiken har näringslivsavdelningen ansvar för, hållbarhetsstigen i skolornas läroplaner hör till fostran och utbildning, avveckling av fossila bränslen hör till tekniska stödtjänster och så vidare.

På så vis kommer Pargas stad att ha en form av ”miljöbudgetering” – en sammanställning av vilka åtgärder som har en inverkan på miljön man kommer att förverkliga.

För att vi alla skall kunna följa med utvecklingen har det i programmet också valts ut ett antal indikatorer som beskriver resultatet av de åtgärder som görs. Dessa indikatorer är t ex utsläpp, el- och värmeförbrukning, skogarnas beräknade kolsänka, med mera.

Indikatorerna ligger som underlag för beslut men målsättningen är också att göra dem tillgängliga så att vi alla kan följa med utvecklingen.

Ett synnerligen viktigt tema som dök upp under arbetets gång är ”samarbete, kommunikation och fostran”.

För att programmets målsättningar skall förverkligas behövs kommunikation: mellan kommunen och kommuninvånarna, till näringslivet, tredje sektorn och olika intressegrupper.

Inom utbildningen och småbarnspedagogiken görs redan mycket ”klimatfostran” för att skapa en hållbar framtid. Det arbetet behöver ha resurser att fortsätta.

Programmet har som uppgift att hjälpa och stöda oss alla i att förverkliga klimatåtgärder också på ett individuellt plan. Den strävan hoppas jag att också framgår från programmet.

Tomas Björkroth, ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Pargas och ordförande för arbetsgruppen för stadens klimat- och miljöprogram

Ett stort TACK till arbetsgruppens medlemmar (Olli-Jaakko Latva-Mäenpää, Jonas Nylund, Egon Nordström och Lotta Laaksonen)!

Lämna en kommentar