fbpx

Hur framskrider Pargas stads miljö- och klimatprogram?

Arbetsgruppen för att ta fram ett klimat- och miljöprogram för Pargas stad har idag informerat media om resultaten av invånarenkäten som gjordes tidigare i våras.

Helt klart framträder havet, stränder, skogen och närheten till naturen som viktiga (viktigast) för alla svarandegrupper.

Ur enkäten framgår att det finns en stor beredskap att vara med och påverka sin egen närmiljö.

Enkätens resultat

De möjliga åtgärderna inom ramen för stadens klimat- och miljöprogram behöver ses på flera olika plan:

1. Vilka är de övergripande målen, d v s ”rubriken” för klimat- och miljöprogrammet?

Summerat är det nog Skärgårdshavet som går att hitta i nästan alla svar och också känns som en naturlig rubrik och ram för stadens klimat- och miljöprogram.

2. Vad kan staden göra beträffande sin egen verksamhet?

Markplanering – användande av marken på ett sätt som möjliggör naturnära boende men också lämnar utrymme för andra att uppleva naturen och i synnerhet havet.

Energianvändning – verkan är mer global och långsiktig. Staden behöver se över sin egen energianvändning, i synnerhet beträffande fastigheter och transport.

3. Hur kan staden stöda och uppmuntra invånarna till att minska sin klimatpåverkan?

Utveckla kollektivtrafiken och lättrafiklederna i staden.

Tillhandahålla information om hållbart byggande, energieffektivitet och hållbar konsumtion, t ex.

Ett ”lyft” skulle vara att utreda möjligheten till att återinföra en återvinningscentral i staden, gärna tillsammans med någon annan aktör.

För staden gäller det nu att hitta kopplingarna till och de gemensamma målsättningarna med andra aktörer (t ex Egentliga Finlands klimatvägkarta, Biosfärområdet, Forststyrelsen o s v).

Arbetet fortsätter med en workshop den 16.8. Då kommer olika intressegrupper att lista och prioritera olika åtgärdsförslag.

Under hösten kommer också att göras en satsning för att få fler svar från ungdomar. Dagens barn och ungdomar är stadens framtid varför vi ännu skilt behöver utreda deras åsikter.

Lämna en kommentar