fbpx

Bemötande till insändare ”En klar signal!”

Nu blandar Carita Henriksson, medvetet eller av okunskap, tyvärr ihop två helt olika frågor i sin kritik mot stadsstyrelsen (ÅU 19.1.22)

På sitt möte den 17.1 gav stadsstyrelsen grönt ljus för en renovering i välfärdscentrets fastighet, till vilket stadsfullmäktige (7.12.21) beviljat ett anslag på 800 000 eur. Fullmäktige godkände beslutet med en kläm om en helhetsbedömning av användande av stadens utrymmen och att stadsstyrelsen ännu skulle se över tidpunkten för investeringen med beaktande av social- och hälsovårdens övergång till välfärdsområdet från den 1.1.2023.

Renoveringen och omdisponering av utrymmen i välfärdscentret utökar uttryckligen möjligheten till patient- och kundmottagning inom de områden där behovet är störst: diabetesrådgivning, munhygien och ergoterapi.

I diskussionen var stadsstyrelsens slutsats att om investeringen inte görs nu, kommer det med stor sannolikhet inte att finnas tillräckliga utrymmen för patientverksamhet under många år framöver.

Att förverkliga renoveringen nu är helt i linje med det som varit social- och hälsovårdsavdelningens och stadens röda tråd: a) att utveckla verksamheten så att den som helhet är så bra som möjligt och b) i linje med de nationella riktlinjerna för verksamheten i social- och hälsovårdscentralerna.

Stadsstyrelsens beslut stärker utvecklandet av vårdkedjorna vilket skapar bättre service för alla kommuninvånare.

Gilla Granberg, stadsstyrelsens ordförande, SFP
Tomas Björkroth, stadsfullmäktiges I viceordförande, SFP

Lämna en kommentar