fbpx

Gruppanförande i stadsfullmäktige 7.12.2021

Ärade ordförande, bästa fullmäktige,

Budgetboken vi skall behandla idag börjar med en omvärldsanalys.

Det går relativt bra i Finland just nu och på många sätt återspeglar landets utveckling också utvecklingen i Pargas:

Arbetslöshetsgraden är liten och på sjunkande, skuldbördan är stor och på ökande.

För kommunerna i landet kommer vårdreformen att medföra den största förändringen under vår tid. Hur vårdreformen förutspås avspegla sig i kommunens verksamhet framgår med stor tydlighet t ex i budgetbokens sammandrag: verksamhetsbidraget minskar från 102 Meur år 2022 till ca 40 Meur år 2023.

Kostymen krymper.

Ändå kvarstår faktiskt de flesta av kommunens lagstadgade uppgifter: utbildning, planering och markanvändning, vatten- och miljötjänster med mera. Alla är vi förstås måna om att Pargas också fortsätter utveckla förutsättningarna för ett bra boende och ett blomstrande näringsliv i hela kommunen.

Även om det låter enkelt att säga det, att ”flytta bort” social- och hälsovården från kommunen till de nya välfärdsområdena, kommer det att innebära förändring och omorganisering. Med ett år kvar innan vi står inför fullbordat faktum känns det bra att idag också ha en punkt på agendan där vi fattar beslut om hur vi skall gå vidare med det arbetet.

För fokus behöver flytta.

Det är viktigt med en helhetsplan, i synnerhet då man står inför förändringar.

Man behöver kunna förutse hur en till synes liten förändring på ett ställe påverkar verksamheten på ett annat.

Fjärilseffekten. Ni vet teorin om att en fjärils vingslag i Sydamerika kan rubba systemet så vi har en köldperiod med 15 minusgrader i Södra Finland.

En stad skall ha, och behöver ha, en strategi med en framtidsvision, tydliga målsättningar och svaret på frågan ”hur?”, d v s en plan för att nå målen och aktivt skapa visionen.

Utveckling skall bygga på de styrkor som finns och insatserna skall göras där verkan är störst.

Arbetet med uppdaterandet av stadens strategi är på hälft och behöver gå vidare för att vi alla skall kunna sträva mot samma mål.

—–

Men tillbaka till budgetboken.

De ekonomiska utsikterna är förhållandevis bra:

Skatteutvecklingen är positiv. Arbetslöshetsgraden är rekordlåg. Inflyttningssiffrorna är positiva även om ett minskande antal barn som föds i staden gör att befolkningsutvecklingen totalt inte är så mycket på plus som den kunde vara.

Även om vi är på väg mot en framtid där vi vet att pengarna minskar, känns det som att vi fortsätter att töja på kostymen: verksamhetsbidraget har ökat år för år, så ock från 2021 till 2022.

Ändå är det glädjande med en budget som är i balans och t o m slutar på plus. Tjänstemännen och nämnderna har lyckats klämma in kostnaderna för verksamheten i ramen även om ramen – kostymen – då som sagt ännu töjts ut inför nästa år.

Beträffande driften finns en önskan om att ytterligare tydliggöra verksamhetens målsättningar, göra dem mätbara och också bättre kommunicera ut var verksamheten utvecklas i rätt riktning och var den kanske inte gör det.

Själv upplever jag att det nu finns en större strävan att koppla de utvecklingsmålsättningar som finns, till den gemensamma helhetsplanen, stadens strategi.

Glädjande är att miljöarbetet kommer att växla upp och ta fart under 2022 – också det med en helhetssyn och en koppling till stadens strategi.

På tal om helhetsplaner vill vi i SFP också se kollektivtrafiken i kommunen som en helhet, där bitarna kopplar till varandra.

—–

Tiotusen-dollarsfrågan kommunerna ställt sig är hur man skall agera inför övergången till de nya välfärdsområdena – skall man satsa och utveckla, eller skall man trycka på bromsen. Också i Åboland tycks kommunerna agera olika.

Inom Svenska folkpartiet tycker vi att det viktigt, centralt och alldeles självklart att kunden och patienten kommer i första rummet – servicen får inte bli sämre p g a en administrativ förändring i hur social- och hälsovården sköts – oberoende av hur stor ändringen är.

I Pargas stad har detta förverkligats målmedvetet och med en koppling till en helhetsplan: social- och hälsovårdstjänsterna har koncentrerats till Välfärdscentret på Vapparvägen, för att möjliggöra och underlätta överförandet av verksamheten till välfärdsområdet.

Samtidigt har man fortsatt utveckla och effektivera verksamheten, gjort strukturella ändringar som medför inbesparingar, nu för Pargas stad och framledes för välfärdsområdet.

Det betyder däremot inte att vi i kommunen skall göra satsningar vars verkningar blir små eller dyra eller i värsta fall försvinner inom loppet av ett år.

Timing is everything.

Att satsa och investera har sin tid, att dra i bromsen i rätt ögonblick har sin tid.

För kommunens del gäller det att ha rätt timing och se till helheten så vi inte skapar nya problem på nya ställen då vi fixar till saker någonstans.

Fjärilseffekten.

—–

Nästa år, och de därpå följande, kommer att vara investeringstunga år.

Investering betyder ändå en satsning på framtiden, framtidstro!

Vi i Svenska folkpartiet inser att man inte kan spara ihjäl sig utan måste satsa för att få en bättre framtid – men vi måste satsa klokt och med en koppling till en helhetsplan så att det vi bygger ger största möjliga verkan.

Då vi inte har råd med allting betyder det att vi måste prioritera och att prioritera betyder att välja: vad väljer vi att förverkliga, vad väljer vi bort.

Vi behöver bli fler i denhär staden – om det inte föds tillräckligt många barn här behöver vi få in fler utifrån. Inflyttningen, speciellt av barnfamiljer, har av hävd varit stark i Pargas, en trend som ser ut att fortsätta

De investeringar som nu planeras ligger väl i linje med den målsättningen.

Kostnaden för de investeringar som planeras 2022 uppgår till drygt 13 miljoner euro. Av summan finansieras nästan 8 miljoner med lån. Det är en skuld vi skjuter framför oss som vi och kommande kommuninvånare skall betala.

De kostnaderna skall rymmas in i samma, krympta kostym.

—–

Sist men inte minst vill jag också i detta anförande passa på att konstatera att samarbetet både inom vår egen fullmäktigegrupp, liksom mellan partierna fungerat utomordentligt bra inför denna budgetbehandling.

Beviset på bra samarbete finns i det som ni INTE ser och hör här idag – alla diskussioner vi gått och frågor vi redan rett ut genom diskussioner och bra kommunikation innan detta möte.

Bra kommunikation och gott samarbete är en stark grund för en bra framtid, 2022 och vidare!

TACK!

Lämna en kommentar