fbpx

Utvidgad läroplan – initiativ till återanvändning av kursböcker

Initiativ på Bildningsnämndens möte 17.2.2021

Målsättningen med den utvidgade läroplikten är att alla unga går en utbildning på andra stadiet.

Skyldigheten att söka till en andra stadiets utbildning efter grundskolan medför också att studierna blir gratis för den studerande.

Jämlikheten i utbildningen ökar i och med att t ex böcker och arbetsredskap nu blir avgiftsfria för studerande. Upprätthållare av utbildning behöver på sätt eller annat tillhandahålla dessa för studerande fr o m den 1.8.2021.

I Pargas betyder det att åtminstone datorer behöver införskaffas och någon form av kursboksbibliotek behöver skapas för de gymnasie-elever som inleder sina studier höstterminen 2021.

Samtidigt betyder det att nuvarande gymnasie-elever s a s ”faller emellan” med sina kursböcker i och med att den marknad för återanvändning och -försäljning som tidigare har funnits, försvinner.

Mitt förslag är därför att bildningsavdelningen i Pargas stad utreder möjligheten att köpa in begagnade kursböcker från nuvarande elever för fortsatt användning i gymnasierna.

Som förslagsställare är jag medveten om att detta knappast skulle medföra någon större inbesparing för staden, men jag vill motivera det med den betydelse denna åtgärd kunde ha för mindre bemedlade familjer, samtidigt som en återanvändning av kursböcker skulle platsa väl med dagens strävan till cirkulär ekonomi.

Lämna en kommentar