fbpx

Stadsfullmäktige 12.11.2019

Under det senaste året har staden ”levt över sina tillgångar”, d v s använt mer pengar på verksamheten än vad som kommit in i form av intäkter, främst då i form av skatter och statsbidrag. En höjning av inkomstskatten skulle korrigera årets negativa resultat endast på kort sikt. Det är en strukturell förändring i verksamheten som ger ett bestående och långsiktigt resultat.

Vi har stora investeringar på kommande åren 2021 och 2022, t ex renovering och byggande av nya skolfastigheter. Dessa investeringar, storleksordning 15 miljoner euro, kommer att finansieras med lån. Det är då det är viktigt att ha en sund ekonomi där intäkter och kostnader är i balans och som klarar av en ökad lånebörda med de kostnader det tillför. Med stor sannolikhet kommer vi att behöva se över inkomstskatten igen inför 2021 men år 2020 skall vi använda till att korrigera de strukturella problemen vi har i verksamheten.

Staden har också ett s k ackumulerat överskott (ca 10 miljoner euro) från tidigare år då verksamhetens kostnader varit mindre än intäkterna. Man ”sparar” vinsten från goda år för att använda den under de dåliga. År 2019 är ett dåligt år som tyvärr kommer att förbruka omkring hälften av överskottet, men det är stadens egna inbesparingar som nu används för att klara av det dåliga året.

Nu har ekonomichefen och stadsdirektören tillsammans med verksamhetsansvariga med hårt arbete fått ihop en budgetram som bygger på en inkomstskatt på 19,75%. Så sent som igår sa ekonomichefen att hon tror att den strama budgeten kan hålla med bra planering och rätta åtgärder. En del av den bra planering är det redan utlovade anpassningsprogrammet med genomtänkta och riktade sparåtgärder – och det är just det vi behöver för att få de strukturella felen i verksamheten korrigerade.

Vi har tidigare i år anställt en ekonomichef som vi har gett uppdraget och förtroendet att sköta stadens ekonomi. Skall vi genast i början ta det förtroendet av henne?

För att sammanfatta:

  1. Driften – verksamheten – behöver ses över och utvecklas så att stadens ekonomi klarar av kommande investeringar som behöver finansieras med lån år 2021,
  2. Staden har ett överskott från tidigare verksamhetsår som täcker det pågående årets minusresultat,
  3. Vi har en ekonomichef som fått ihop en budget med en bibehållen skatteprocent på 19,75%. Hon tror att den budgeten håller – varför skulle vi inte vi göra det?

Därför kommer jag att rösta i enlighet med beredningen.

Lämna en kommentar