fbpx

Vår framtid finns i skogen

Den finländska skogen är den ekonomiska ryggraden inom den finska bioekonomin och exportindustrin. Förutom att skogsindustrin idag står för 35% av bioekonomisektorns inkomster och sysselsätter 65 000 personer, är skogen också en råvara för många nya innovationer som ännu är i utvecklingsstadiet.

Enligt Naturresursinstitutets (LUKE) färska rapport uppgår den finländska skogens biomassa idag till ca 2,5 miljarder kubikmeter, en ökning med 65% sedan 1950-talet. Den årliga tillväxten är 110 miljoner m3 medan uttaget är 80 miljoner m3. Detta betyder att den finska skogens biomassa ökar med 30 miljoner m3 per år.

Regeringen vill nu öka avverkningen med 15 miljoner m3, vilket motsvarar hälften av den årliga ökningen av biomassan (att jämföra med ränta på kapitalet). Redan virkesvärdet skulle vara ett välkommet årligt tillskott i statskassan medan en minskning i avverkningsmängderna i statens skogar skulle betyda en motsvarande minskning i statsbudgeten.

Mycket arbete pågår för att göra skogsbruket än mer ekologiskt och miljömässigt hållbart än det är idag. Mängden biomassa, mängden död ved och skogarnas genomsnittliga ålder är bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. Därför anser jag att vi också behöver beakta den ekonomiska hållbarheten i vårt skogsbruk.

Jag förespråkar varmt en mångformig användning av våra skogar som baserar sig på en helhetsplan över hur skogarna används var. Skogen kan och skall heller inte skötas på samma sätt i hela Finland. En ohuggen skogsparcell vid havsstranden skall värderas på andra grunder än ett stycke ekonomiskog inne i landet.

Turism och rekreation….
… eller ekonomiskog?

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi behöver ha tillräckliga skyddsområden för att garantera naturens mångfald och möjligheter att tillvarata andra naturprodukter som bär och vilt. Naturen skall också i fortsättningen vara en av hörnstenarna för besöksnäringen och erbjuda möjlighet till rekreation.

Skogsindustrins utveckling tyder på att vi i framtiden kommer att framställa mycket mer än cellulosa från våra skogar. Vi måste ändå komma ihåg att många längre förädlade produkter som redan produceras har sitt ursprung i cellulosaprocessen. Den forskning och utveckling som leder till (ytterligare) nya produkter måste också finansieras och då ligger det nära till hands att det är just skogarna som ger resurserna också till det arbetet.

De finska skogarna rymmer många användningsområden där användning och skydd inte behöver vara varandras motpoler.

Lämna en kommentar