fbpx

Finansiera utvecklandet av trafiken med en trafikavgift

Insändare i ÅU 21.4.2018

Med en rätt avvägd trafikavgift och en livscykelmodell som grund för finansiering och underhåll finns en möjlighet att förverkliga många investeringar i skärgårdstrafiken som annars aldrig skulle komma att se dagens ljus.  Om intäkterna från trafikavgiften styrs tillbaka till utvecklandet av trafiken i området kommer avgiften till förmån för såväl lokalbefolkningen som besöksnäringen.

Underhåll och utvecklande av trafiknätet i Finland finansieras idag med medel direkt ur statsbudgeten. Trafikarrangemangen i skärgården, liksom i glesbygden överlag, är föremål för en ständig diskussion om behov versus resurser. Ofta leder prioriteringar och kompromisser till att trafiken i glesbygden förverkligas utgående från en miniminivå med motiveringen att arrangemangen berör så få personer.

I skärgården är turismen den näring som allmänt anses ha de bästa tillväxtförutsättningarna samtidigt som turismen skapar arbetsplatser och höjer servicenivån för de fast bosatta.

Skärgården i sydvästra Finland lyfts fram som ett nationellt tyngdpunktsområde för utvecklande av turismen. Regionalt är skärgården en av spetsprodukterna i turismmarknadsföringen. Också den ekonomiska tillväxten är på nationell toppnivå i Åboregionen och dess skärgårdsdelar.

Besökaren är beredd att betala för service. Ur besökarens synvinkel är en trafikavgift inget undantag, man betalar gärna för servicen att kunna sig dit man vill, då man vill.

Avgiften får ändå inte vara så stor att den motverkar sitt syfte och blir ett hinder för besöket.

En fast vägförbindelse till Nagu är den trafikinvestering som står högst på önskelistan för de som är bosatta i skärgårdsdelarna av Pargas. Ur besöksnäringens synvinkel skulle en året om färjförbindelse mellan Houtskär och Iniö vara den absolut viktigaste enskilda trafiksatsningen.

Andra viktiga delprojekt utvecklande av trafiksystemet till och i skärgården är bl a byggandet av Kurkelavägen i S:t Karins, höjande av vägklassificering och förbättrande av Skärgårdsvägen, färdigställande av en asfalterad lättrafikled längs hela Skärgårdens Ringväg och vidareutvecklande av färjförbindelserna till Åland.

För att turismen skall kunna utvecklas och för att den ekonomiska tillväxten skall komma också skärgården till godo behöver trafiken till och i skärgården ses som en helhet. Förbättrade förbindelser som betjänar de fast bosatta kan utvecklas att stöda turismen och det övriga näringslivet och vice versa.

Det sammanlagda värdet av en helhetssatsning på utvecklandet av trafiken i skärgården är större än de enskilda delarnas summa.

Den helhetssynen på skärgårdstrafiken i Egentliga Finland saknas idag.

Lämna en kommentar