fbpx

Stadens förvaltningsstadga – politikens innersta väsen?

Förvaltningsstadgan för Pargas stad definierar stadens organisation och beslutsordning. I samband med förnyandet av stadens strategi har frågan väckts, om också förvaltningsstadgan kräver en uppdatering.

[Här kan du bekanta dig med Förvaltningsstadgan för Pargas stad.]

Bland annat under strategiarbetet har det upprepade gånger konstaterats att det inte satsas tillräckligt på näringslivet och utvecklingsverksamhet i stan.

Själv reagerar jag på att en väldigt stor del av verksamheten i den nuvarande förvaltningsstadgan är organiserad som egna sektorer under ett lite odefinierat begrepp KONCENRTJÄNSTER: förvaltning, personal, ekonomi, näringsliv och tekniska stödtjänster.

Jag tror också att dessa två saker hänger ihop – som förvaltningsstadgan är skriven idag är [utvecklandet av] näringslivet (och staden överlag) ”inklämt” i koncerntjänster.

För att förenkla och för att hålla sig till de förvaltningsnivåer som nu nämns i stadgan är mitt förslag att ha en sektor som heter koncerntjänster under vilket det skulle finnas resultatenheterna förvaltning, personal och ekonomi. Tekniska stödtjänster och näringsliv skulle ”brytas ut” från koncerntjänster och tydligare fortsätta som egna avdelningar.

Förenklat såhär:

Till näringslivsavdelningens uppgifter skulle höra att utveckla förutsättningarna för företagsverksamhet i hela kommunområdet – allt från primärnäringar och turism till storindustrins verksamhetsförutsättningar. Här hör också stadens (utvecklings-) projekt hemma, liksom informationsverksamhet och intressebevakning i skärgårdsfrågor, kommunikationer o s v.

Förslagsvis kunde näringslivsavdelningen t o m heta ”utvecklingsavdelningen”; ett blomstrande näringsliv förbättrar servicen för kommuninvånaren och mycket av det utvecklingsarbete som görs i kommunen betjänar inte bara näringslivet utan också andra sektorer i samhället.

Ansvarsorganet för den nya utvecklingsavdelningen kunde vara en egen sektion under stadsstyrelsen på motsvarande sätt som tekniska stödtjänster idag har en.

Själv tycker jag också att man borde utreda förutsättningarna för grundandet av ett utvecklingsbolag för att ha hand om utvecklingen, även om jag inte är helt övertygad om att en bolagisering är en bra lösning.

Till sist måste jag ännu konstatera att ändrandet av förvaltningsstadgan inte löser de eventuella problem som finns inom avdelningarna. Och då kommer vi in på frågan om förvaltningsstadgan alls skall ge sig in på att definiera följande förvaltningsnivå (resultatenheterna) eller om det är något som tjänstemännen skall ha frihet att organisera som de finner bäst?

Sådana tankar i politikens administrativa inre idag.

Lämna en kommentar